مرکز سوختگیری اهواز:

- تعداد پرسنل سوختگیری : تعداد 7 نفر کارمند رسمی

                                        تعداد 1 نفر کارمند قرارداد مدت معین

                                        تعداد 7 نفر کارگر قرارداد مدت موقت

                                        تعداد17 نفر کارگر تحت پوشش پیمانکار حجمی

3- تعداد پروازها درروز :          37 فروند          

4- شماره تلفن سوختگیری: 06134437712    و 06134453352

   آدرس :  بلوار پاسداران - فرودگاه بین المللی اهواز     

 

مراکز سوختگیری کشور

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279