مرکز سوختگیری بندرعباس:

ایمیل رئیس سوختگیری هواپیمایی هرمزگان = ala_bagherzade@yahoo.com

تعداد کارکنان اعم از رسمی و پیمانکاری = 30 نفر

تعداد پروازها در هفته  = 120 فروند

تلفن = 07633665849

فاکس = 07633669265

آدرس = بندرعباس – بلوار امام خمینی – بلوار فرودگاه –سوختگیری هواپیمایی منطقه هرمزگان

 

سوختگیری بندرعباس

 

سوختگیری بندرعباس

 

سوختگیری بندرعباس

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279