سوختگیری همدانمرکز سوختگیری همدان:

  رئیس مرکز سوختگیری :

یوسف نشهری با ایمیل :   yousef_1968_nsh@yahoo.com

2- تعداد کارکنان:

A) پرسنل رسمی : سه نفر

B) پرسنل قرار داد موقت : دو نفر

C) پرسنل پیمانکاری : هفت نفر

D) پرسنل حراست : چهارنفر   

3- آدرس مرکز سوختگیری :

همدان کیلومتر 10  آزاد راه همدان تهران فرودگاه بین المللی همدان

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279