مرکز سوختگیری خرم آباد:

ایمیل رئیس مرکز: kamranbababbeyk@yahoo.com
تعداد پرسنل رسمی: 3 نفر- تعداد پرسنل پیمانکاری: 3 نفر
دو واحد 8 هزار لیتری در مرکز وجود دارد
26 پرواز رفت و برگشت در هفته انجام می شود.
نشانی: خرم آباد- کیلومتر 8 جاده اندیمشک- کد پستی 6611468141
تلفن: 06633405728

سوختگیری خرم آباد

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279