مرکز سوختگیری پیام:


تعدادکارکنان فعال مرکز پیام 5 نفر

و تعداد متصدیان سمتهای شرکتی 4 نفر

 

تعداد واحدهای سوخترسان 2 واحد

 

و تعداد پروازهایی که منحصرا سوختATK دریافت می کنند

2 پرواز در ماه است


سوختگیری پیام
سوختگیری پیام

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279