مرکز سوختگیری سبزوار:

 واقع در کلیومتر 10 جاده تهران

تعداد کارکنان رسمی:

2نفر

ایمیل رئیس سوختگیری: www.aliakbarimazinan@gmeil.com

تعداد کارکنان قرارداد موقت:2نفر(راننده سوخترسان وسوخترسان)

تعداد کارکنان پیمانکار:1نفر ( راننده سوخترسان)

تلفن مرکزسوختگیری:05744457573

تعداد پرواز در حال حاضر:2
 پرواز در هفته( امکان افزایش در نیمه دوم سال وجود دارد

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279