مرکز سوختگیری یزد:

-تعداد پرسنل رسمی 6 نفر 

"      "       قراردادموقت 4"

"    "      پیمانکاری 11"

 ایمیل رییس ادارهyahoo.shiykh11   

واحد45000یک واحد20000یک واحد

 متوسط پروازدرهفته 50 فروند

 شماره تلفن های سوختگیری یزد:

اتاق عملیات03537218833و

تعمیرات03537225884

رییس03537225881

فاکس03537225883

آدرس: یزدفرودگاه شهیدصدوقی

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279