مرتضی عابدینی

رئیس اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور   

تلفن مستقیم:      66020736

تودیع آقای هرندی

 

 

 

 

 

اسماعیل احمدی

معاون اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

 تلفن مستقیم:      66020736

مسئولین اداره

 

سید ابوالقاسم امامی

رئیس مهندسی و خدمات فنی

 تلفن مستقیم:66025290

مسئولین اداره

 

ستار بیگلری

رئیس تدارکات کالا و فرآورده

 تلفن مستقیم:66025291

مسئولین اداره

 

 

 عبدالعظیم محمدی

رئیس مرکز سوختگیری مهرآباد

 تلفن مستقیم:66025061

 

 

 

 

رئیس حراست

 تلفن مستقیم:66020731

 

 

ایمان جنت خواه

رئیس مراقبت و کنترل

 تلفن مستقیم:66025287

مسئولین اداره

 

 

قنبر قلی نژاد

رئیس مهندسی سوختهای هوایی

 تلفن مستقیم:66025290

مسئولین اداره

 

 

پیام محمودی

رئیس خدمات مهندسی

 تلفن مستقیم:66025062

مسئولین اداره

 

 

منصور گنجی

رئیس خدمات کامپیوتر

 تلفن مستقیم:66020733

مسئولین اداره

 

 

سید سعید راستی

رئیسHSE

مسئولین اداره

تلفن مستقیم:66025057


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279