آموزش

عملکرد واحد آموزش:

 

- برگزاری 5 دوره بازآموزی مقررات ایمنی، کنترل کیفیتی، فنی و عملیاتی جهت نیروهای رسمی و غیررسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی ماهشهر، سبزوار، لامرد، عسلویه و لارستان در مراکز مربوطه

2- برگزاری دوره آموزشی مقررات ایمنی، کنترل کیفیتی، فنی و عملیاتی جهت 13 نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت عقاب عسلویه در سوختگیری هواپیمایی چابهار

3- برگزاری 2 دوره آموزش تکمیلی تخصصی سوختگیری هواپیمایی جهت 11 نفر از پرسنل رسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی در اداره کل

4- برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از استرسهای شغلی و مهارتهای ارتباطی با هماهنگی معاونت طب صنعتی و بهداشت تهران در اداره کل

5- برگزاری دوره آموزشی هیدرولیک پایه جهت 16 نفر از مهندسین اداره کل و مراکز سوختگیری هواپیمایی توسط مدرس شرکت فستو در اداره کل

6- آموزش 3 نفر از پرسنل رسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی بصورت عملی در اداره کل و سوختگیری هواپیمایی مهرآباد

7- هماهنگی جهت شرکت کارمندان اداره کل و سوختگیری هواپیمایی مهرآباد در دوره ها و سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شرکت

 

همچنین جهت برگزاری دوره های آموزشی ذیل تا پایان نیمه اول سال، برنامه ریزی های لازم صورت پذیرفته است:

1- یک دوره آموزشی تکمیلی تخصصی سوختگیری هواپیمایی جهت پرسنل رسمی مراکز سوختگیری در اداره کل

2- دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت پرسنل غیررسمی مرکز سوختگیری مهرآباد توسط مدرس معاونت طب صنعتی و بهداشت تهران در اداره کل

3- دوره آموزشی تخصصی جهت مسئولین کنترل عملیات مخازن مراکز سوختگیری در منطقه اصفهان

4- دوره آموزشی صدور مجوزهای کاری و گزارش دهی حوادث و شبه حوادث جهت مسئولین واحدهای ذیربط در اداره کل

- برگزاری 5 دوره بازآموزی مقررات ایمنی، کنترل کیفیتی، فنی و عملیاتی جهت نیروهای رسمی و غیررسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی ماهشهر، سبزوار، لامرد، عسلویه و لارستان در مراکز مربوطه

2- برگزاری دوره آموزشی مقررات ایمنی، کنترل کیفیتی، فنی و عملیاتی جهت 13 نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت عقاب عسلویه در سوختگیری هواپیمایی چابهار

3- برگزاری 2 دوره آموزش تکمیلی تخصصی سوختگیری هواپیمایی جهت 11 نفر از پرسنل رسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی در اداره کل

4- برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از استرسهای شغلی و مهارتهای ارتباطی با هماهنگی معاونت طب صنعتی و بهداشت تهران در اداره کل

5- برگزاری دوره آموزشی هیدرولیک پایه جهت 16 نفر از مهندسین اداره کل و مراکز سوختگیری هواپیمایی توسط مدرس شرکت فستو در اداره کل

6- آموزش 3 نفر از پرسنل رسمی مراکز سوختگیری هواپیمایی بصورت عملی در اداره کل و سوختگیری هواپیمایی مهرآباد

7- هماهنگی جهت شرکت کارمندان اداره کل و سوختگیری هواپیمایی مهرآباد در دوره ها و سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شرکت

 

همچنین جهت برگزاری دوره های آموزشی ذیل تا پایان نیمه اول سال، برنامه ریزی های لازم صورت پذیرفته است:

1- یک دوره آموزشی تکمیلی تخصصی سوختگیری هواپیمایی جهت پرسنل رسمی مراکز سوختگیری در اداره کل

2- دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت پرسنل غیررسمی مرکز سوختگیری مهرآباد توسط مدرس معاونت طب صنعتی و بهداشت تهران در اداره کل

3- دوره آموزشی تخصصی جهت مسئولین کنترل عملیات مخازن مراکز سوختگیری در منطقه اصفهان

4- دوره آموزشی صدور مجوزهای کاری و گزارش دهی حوادث و شبه حوادث جهت مسئولین واحدهای ذیربط در اداره کل


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279