)      بازرسی شش ماهه از تمامی مراکز سوختگیری هواپیمایی تابعه بر اساس مستندات دستورالعملها و چک لیست های مجموعه مقررات سوختهای هوایی و گزارش مغایرتها ،اشکالات و یا پیشنهادات به مدیران ذیربط و واحدهای ستادی مرتبط

2)      آموزش و بازآموزی کلیه کارکنان مراکز سوختگیری اعم از روسا ،کارمندان و پرسنل عملیاتی غیر رسمی(رانندگان ،سوخترسانان واپراتورهای نقل و انتقال )،اخذ آزمون و صدور تاییدیه صلاحیت انجام کار

3)      انجام مصاحبه های شغلی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت های عمومی و تخصصی پرسنل در فرایند جذب ،جایگزینی یا جابجایی کارکنان مراکز سوختگیری

4)      برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی سوختهای هوایی

5)      پیگیری و هماهنگی اخذ آخرین مجموعه مقررات و دستوالعملهای تخصصی ، تدوین مجموعه مقررات کشوری و استقرار یافته ها و ابلاغیه های جدید در مراکز سوختگیری هواپیمایی سراسر کشور

6)      رسیدگی به تخلفات ارجاعی در حوزه های تخصصی


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279