آدرس:

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی-اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

 

تلفن:66020730

روابط عمومی:66020736


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279